Sofil Cinema Rehabilitation | Ashrafieh - Sofil
Entertainment | 2010 | 400 m2